algemene voorwaarden webshop

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP Studio AMA

Ondernemingsgegevens

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk, STARTPUNT, met maatschappelijke zetel te 9050 GENT, Kerkstraat 108 en ondernemingsnummer 0479.058.749, handelend onder de naam Studio AMA.

Verantwoordelijke: Soraya WANCOUR

Tel.nr. België: 0477 42 09 36

e-mail: soraya @studioama.be

Btw-identificatienummer: BE 0479.058.749


Artikel 1: Algemene bepalingen


 1. De e-commerce website van Studio AMA biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst.
 1. De overeenkomst die de partijen bindt, bestaat uit elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De algemene voorwaarden worden bij elke overeenkomst ter kennis  gebracht.
 1. De tekst van deze algemene voorwaarden kan via elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 1. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Studio AMA aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud en ziet hij af van zijn eventueel eigen algemene voorwaarden, zelfs als deze verklaren als enige van toepassing te zijn.
 1. Nietigheid van een eventuele bepaling uit de algemene voorwaarden, maakt de overeenkomst in zijn geheel niet nietig. Enkel de nietige bepaling dient te worden geweerd.


Artikel 2: Prijs


 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
 1. Het is mogelijk dat de prijs voor bepaalde producten niet vooraf kan worden berekend en dat slechts een kostenmarge kan worden weergegeven. In dat geval wordt de prijs als volgt berekend:
 1. Alle extra vracht-, leverings-, en portokosten zijn ten laste van de klant. De klant is zich ervan bewust dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

 2. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


 1. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Het is mogelijk dat de online catalogus informatie bevat die onvolledig is, materiële misslagen bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten binden Studio AMA niet. Wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft is Studio AMA slechts  gehouden tot een middelenverbintenis. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële fouten of drukfouten.

 2. Wanneer de klant specifieke vragen of verzoeken heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken Studio AMA om vooraf contact op te nemen via e-mail.

 3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. Studio AMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

Geef een concrete beschrijving van de bestelprocedure via de webshop en de mogelijke wijzen van betaling.

Studio AMA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Beschrijving uitvoering overeenkomst
  • Leveringsprocedure
  • Leveringstermijn
  • Landen waar kan worden geleverd
  • Leveringsmethoden, duur en kosten
 • Wanneer zal worden geleverd
 1. Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust bij Studio AMA tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Fit & Collect by Collectique

  Selecteer deze verzendoptie en vind je dichtstbijzijnde Collectique punt. Daar kan je je bestelling passen en makkelijk retourneren. Door deze verzendoptie te selecteren, wijs je het Collectique punt aan als derde partij om de goederen fysiek in bezit te nemen. Dit betekent dat de herroepingstermijn van 14 dagen om je bestelling te annuleren of retourneren ingaat de dag nadat je een bericht ontvangt dat je bestelling is toegekomen in het Collectique punt, tenzij de webshop een langere herroepingstermijn toelaat. Tenslotte aanvaard je dat jouw gegevens gedeeld worden met Collectique en het door jou geselecteerde Collectique punt voor doeleinden gerelateerd aan je orderverwerking. Meer informatie vind je op www.collectique.eu.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Studio AMA. Dienvolgens is het niet mogelijk dat derde partijen op nog niet geheel betaalde artikelen op enige wijze beslag zouden kunnen leggen. Elke vorm van beslag is niet tegenwerpelijk aan Studio AMA.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Studio AMA en niet voor handelaren.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden verplichten.

 1. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in zijn bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Studio AMA, met adres te…….., telefoon…… , e-mail…….. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan eveneens gebruik maken van het modelformulier voor herroeping conform bijlage 2 boek VI en XIV Wetboek Economisch recht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Studio AMA heeft meegedeeld, terugzenden. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen integraal voor rekening van de klant.

3.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Studio AMA zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

5.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Studio AMA geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten of geuren.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Studio AMA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Problemen die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Betaling


 1. Alle facturen van Studio AMA zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum in euro en op de rekening van Studio AMA bij ……. op rek nr…

2.Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn indien zij niet binnen de 8 dagen bij aangetekende zending worden geprotesteerd.

 1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de bovenstaande termijn dient de consument van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest te betalen aan de wettelijke intrestvoet. Voor handelaren is de intrest in handelszaken van toepassing.
 1. Bovendien is de klacht eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% op het volledige betrokken, met een minimum van 100,00 euro per factuur.
 1. Onverminderd het voorgaande behoudt Studio AMA zich het recht voor de niet volledig betaalde artikelen ongeschonden terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

 1. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 2. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 3. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 11: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden behandeld volgens het Belgisch recht.
 1. Uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen dewelke voortkomen uit de overeenkomst.